SABBE SATTÅ   AVERÅ HONTU   ABHYÅPAJJHA HONTU   ANIGHÅ HONTU   SUKHI ATTÅNAM PARIHARANTU